heat treatment คือ การอบชุบเพื่อเปลี่ยนคุณสมบัติโลหะ ไม่ได้หมายถึงการชุบให้โลหะแข็งตัวอย่างเดียวแต่ความหมายครอบคลุมไปถึงกรรมวิธีทุกอย่างที่ใช้ความร้อน เพื่อเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของโลหะ การอบชุบมีอยู่ด้วยกันมากมายหลายวิธี ซึ่งเราจะกล่าวเฉพาะที่สำคัญเพื่อที่จะทำให้ทุกคนเกิดความรู้ความเข้าใจถึงหลักการในการอบชุบ การอบชุบเหล็กด้วยความร้อน คือ กระบวนการที่ให้ความร้อนและลดความร้อน เพื่อเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงคุณสมบัติของเหล็กให้เหมาะกับสภาพที่นำไปใช้งาน เช่น ทำให้เหล็กแข็งแรง เหนียว…